AVTALSVILLKOR

Nedanstående avtalsvillkor gäller för webbhotellkonto i delad miljö från 2013-04-01

§ 1 Allmänt
1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Seven Star AB, org. nr 556859-8048 (nedan kallat Seven Star), med avseende på webbhotellsabonnemang i delad miljö (nedan kallat Abonnemanget).
1.2 Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Abonnemanget (helt eller delvis) till någon annan utan Seven Stars medgivande. Kund får emellertid överlåta ansvaret för drift av Abonnemanget till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

§ 2 Abonnemanget
2.1 Innehållet i Abonnemanget specificeras i separat orderbekräftelse/faktura som skickas per e-post i samband med beställning.
2.2 Seven Star tillhandahåller fri support för Abonnemanget under abonnemangsperioden via telefon, så kallade supporttickets via “Mina sidor”, chatt och information på Seven Stars webbplats.
3.3 Seven Star har endast möjlighet att ge support på de tjänster som Seven Star tillhandahåller. I de fall Kund använder tredje parts programvara (ex. WordPress, Joomla) för exempelvis uppdatering och publicering av hemsida, har Seven Star ingen skyldighet support för dessa programvaror.

§ 3 Avtalstid och uppsägning
3.1 Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Seven Star. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Abonnemanget om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
3.2 Kund har enligt nöjd kundgaranti rätt att inom 30 dagar, med början från det datum bekräftelse utfärdats av Seven Star, säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan samt kräva återbetalning av erlagd avgift.
3.3 Abonnemanget löper enligt den period som Kund väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Seven Star.
3.4 Abonnemanget upphör genom uppsägning. En uppsägning skall vara Seven Star tillhanda senast samma dag som innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning kan göras via “Mina sidor”, brev eller fax. Vid uppsägning av Abonnemanget via brev eller fax skall kundnummer och domännamn uppges samt vara undertecknat av Kund.
3.5 Uppsägning som sker mitt i avtalsperiod ligger inte till grund för återbetalning för kvarstående månader. Avtalsperioden löper under en (1), tre (3) eller tolv (12) månader och är bindande.
3.6 Om Kund önskar ändra abonnemangsperiod skall sådan begäran inkomma till Seven Star senast samma dag innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda.

§ 4 Avgifter och kostnader
4.1 Avgifter för Abonnemanget utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoret är 30 dagar netto och betalning sker via Bankgiro eller konto/kreditkort. Första året skickas faktura i samband med beställning.
4.2 Seven Star har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse enligt lagstadgad avgift. Dröjsmålsränta debiteras med 18%. Vid utebliven betalning trots betalningspåminnelse äger Seven Star rätten att vidta inkassoåtgärder.
4.3 Kund skall omgående meddela Seven Star om faktura anses felaktig. Har Kund inom senast 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Seven Star medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning genom stämning till Växjö Tingsrätt.
4.4 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny Abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts Kund minst 45 dagar i förväg, via brev, fax, e-post eller genom information på Seven Stars hemsida. Avgiftssänkningbehöver inte meddelas i förväg.
4.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
4.6 Outnyttjade abonnemang måste också betalas. Periodpriserna är de samma oavsett hur mycket av ett abonnemang Kund använder, eller hur ofta det används. Även avstängda konton måste betalas för den tid de är avstängda.

§ 5 Överlåtelser
5.1 Kund får överlåta Abonnemanget till annan part efter Seven Stars medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Seven Star har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
5.2 Seven Star får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

§ 6 Seven Stars ansvar
6.1 Seven Star strävar att vara helt felfria till den del som ej avser kritiska uppdateringar och systemarbeten. Vid driftstörningar, planerade uppdateringar m.m. meddelas detta på Seven Stars nyhetsblogg under kategori Driftinformation. Systemarbeten sker i störta möjliga mån under den del av dygnet respektive server har som minst aktivitet.
6.2 Seven Star ansvarar för fel i Abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som Seven Star har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.
6.3 Seven Star ansvarar endast för skador som Seven Star eller av Seven Star anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Seven Star skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Abonnemanget under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.
6.4 Seven Star har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri eller liknande, men Seven Star garanterar inte tillgången till data på Kunds Abonnemang och ansvarar inte för förlust av data.
6.6 Seven Star raderar inte Kunds information så länge Abonnemanget är aktivt, om inte Kund skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Seven Star förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.
6.7 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Kund märkt eller borde märkt grunden för kravet.

§ 7 Kunds ansvar
7.1 Abonnenten ansvarar gentemot Seven Star för att information som hanteras inom Abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
7.2 När information kan lämnas av utomstående användare på webbsidor som omfattas av Abonnemanget är Kund ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.
7.3 Kund ansvarar för att pornografisk information inte förekommer på webbsidor som omfattas av Abonnemanget.
7.4 Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till IM Solutions system, vilka inte är avsedda för Kund och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Abonnemanget. Abonnenten förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.
7.5 IM Solutions har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Abonnemanget om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning, eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om Seven Star orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i Kunds program eller andra tekniska störningar hänförliga till Kund. Seven Star har rätt att ta del av all information som hanteras i Abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
7.6 Kund får inte upplåta eller sälja hela eller delar av Abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från Seven Star.
7.7 Kund ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under Abonnemanget tillhör Kund.
7.8 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos Seven Star som kan identifiera Kund inklusive nödvändig kontaktinformation

§ 8 Domännamn
8.1 Domännamn registreras i Kunds namn och innehas av Kund. Seven Star förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån Seven Star anser det vara nödvändigt.
8.2 Domännamn som har registrerats av Seven Star och/eller domännamn som Seven Star är faktureringskontakt för eller som ingår i ett Seven Stars Abonnemang, förnyas automatiskt av Seven Star om inte Kund har sagt upp sitt Abonnemang hos Seven Star. Vid förnyelsen av domännamnet faktureras Kund avgiften. Domännamn som inte kan förnyas av Seven Star ansvarar Kund för att förnya. Om Kund underlåter att betala faktura för förnyelse senast på fakturans förfallodatum ansvarar Seven Star inte för sådant domännamn.

§9 Force majeure
9.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§ 10 Tvist
10.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

§ 11 Ändringar i avtalet
11.1 Seven Star har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kund. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Seven Stars kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kund har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.